Majstrovstvá – SR Juniori

Dátum konania
10. 03
OD - DO
11:00
Miesto konania

Majstrovstvá SR Juniorov

Pozvánka / Prihláška
[pozvanka]
Rozpis
[rozpis]
Výsledky
[vysledky]

MAJSTROVSTVÁ  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Juniorov  v zápasení voľným štýlom

    Usporiadateľ           

     Z poverenia SZZ súťaž usporiada ZK Vihorlat Snina;

     Dátum                    

     09.-10.  marca 2018

     Miesto                     

     Telocvičňa Elokované pracovisko ZŠ P.O.Hviezdoslava, ul. 1.mája 12, 069 01 Snina

 

     Časový program

     Piatok  02.03. 2018

     17,30 – 18,00 – registrácia pretekárov

     18,00 – 18,30 – lekár. prehliadka, overovanie hmotnosti- kadeti, kadetky, juniorky a seniorky

     od 11,00 – slávnostné otvorenie M-SR, vylučovacie stretnutia a finálové boje, vyhlásenie      výsledkov.

 

     Sobota 03.03.2018

     09,00 – 09,30 – prezentácia pretekárov;

     09,30 – 10,30 – lekárska prehliadka, overovanie hmotnosti; všetky vekové kategórie

     10,30 – 11,00 – porada rozhodcov a vedúcich družstiev, rozpis tabuliek;

 

     Riaditeľ súťaže      

     Ing. Michal Janák, predseda ZK Vihorlat Snina

     Organizační pracovníci   

     Mgr.Erik Cap, mobil: 0915 953 482; e-mail: erikcap76@gmail.com 

     Rozhodcovský zbor  

     HR –  M. Mlynek,

     PŽ –  M. Bulko, P. Cichovský

     T –   J. Radnóti, A. Šambronská,

     R –   Mi. Radnóti, R. Totkovič, L. Mokrý, P. Botoš, M. Gardoš, I. Vymazal  

     Štartujú

     Pretekári ročníky 1998, 1999. 2000 (2001 s lekárskym potvrdením a súhlasom rodičov v zmysle                           

     predpísaného tlačiva ŠTK).

     Prihlášky   

     ZK- ZO sú povinné nahlásiť písomnou formou organizačnému pracovníkovi na priloženej

     informatívnej prihláške súťaže predpokladaný počet  pretekárov do 08.03. 2018 s prípadnou

     objednávkou nocľahov do 02.03. 2018 na kontaktný údaj uvedený v informatívnej prihláške.

     Objednané a neobsadené nocľahy hradí usporiadateľovi objednávateľ – príslušný ZK-ZO.

     V prípade nesplnenia si tejto povinnosti, ZK-ZO  zaplatí za každého štartujúceho pretekára

    dvojnásobok štartovného a v prípade ak tak neprihlásený ZK-ZO neučiní, nebudú jeho

     pretekári pripustení ku štartu na súťaži / Podmienky súťaženia pre rok 2018 – III./.

 

     Štartovné  

     4,00 Eurá každý pretekár

     (prevezme usporiadateľ a odovzdá resp. vloží na prev. účet SZZ).

     Delegovaným rozhodcom budú uhradené náležitosti v zmysle platných smerníc SZZ č. 8 a č. 9.

     Podmienky štartu   

     Predložiť platný licenčný preukaz vystavený SZZ. 

     Predpis      

     Zápasí sa podľa medzinárodných pravidiel UWW a podľa tohto rozpisu, v týchto hmotnostných      

     kategóriách:

     57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 97-125 kg  (10 hmotnostných kategórií)

     Kontrola hmotnosti bude prebiehať na elektronickej váhe.

     Pretekári musia byť odvážení v drese.

 

     Systém  

     UWW platný od 1. 1. 2005 vrátane doplnkov /s rozdielom, že sa zápasí o 3. a aj o 5. miesto/.

     Pri počte do 5 zápasníkov sa zápasí Nordic systémom.

     Pri 2 pretekároch v jednej hmotnostnej kategórii sa zápasí na 2 víťazné zápasy.

 

     Doba stretnutia 

     2x 3 minúty, 30 sek. prestávka

     Hodnotenie             

     Víťaz  v každej  hmotnostnej  kategórii  získa titul  Majster Slovenska pre rok 2018. Pri počte

     jedného pretekára v hmotnostnej kategórii sa titul Majster Slovenska neudeľuje. Prví traja          

     pretekári obdržia diplom a medailu.

     Zabezpečenie súťaže organizátorom

  • zabezpečiť vlajku a hymnu SR;
  • zabezpečiť občerstvenie formou bufetu so zákazom podávania alkoholických nápojov počas trvania súťaže;
  • zabezpečiť zdravotnú službu;  
  • zabezpečiť samostatnú miestnosť, v ktorej prebehne lekárska prehliadka a váženie;
  • zabezpečiť ohraničenie žineniek resp. zriadiť poriadkovú službu tak, aby sa nepovolaným osobám, ktoré narúšajú priebeh súťaže zabránilo vstupu na žinenku;
  • zabezpečiť finančné prostriedky na vyúčtovanie a vyplatenie nákladov spojených s účasťou delegovaných resp. zúčastnených rozhodcov a lekára v zmysle schválených smerníc SZZ č. 8 a č. 9.

 

Usporiadateľovi, ktorý nesplní tieto podmienky, nebude pridelená zväzová súťaž !