Valné zhromaždenie SZZ 2017

Mimoriadne Valné zhromaždenie – 08.07.2017

 

18.3.2017 – Šamorín

pozvánka
zápis
správa mandátovej komisie
správa návrhovej komisie
správa o činnosti disciplinárnej komisie
správa o činnosti komisie mládeže
správa o činnosti komisie rozhodcov
správa o činnosti kontrolnej komisie
správa o činnosti športovo-technickej komisie
správa o činnosti trénersko-metodickej komisie
správa o hospodárení
prezenčná listina
rokovací poriadok
volebný poriadok
delegáti s hlasovacím právom
vyhodnotenie športovcov a klubov, ocenenie jubilantov